+420 605 118 410 elektrovent@elektrovent.cz

Požární odvětrání CHÚC

Požární odvětrání CHÚC

Systém požárního odvětrání schodišť zajišťuje odvod kouře a tepla a bezpečnou evakuaci osob z objektů a usnadňuje zásahy hasičských záchranných sborů. Musí odpovídat všem požadavkům preventivní protipožární ochrany a splňovat příslušné normy. V případě požáru chrání lidské životy a napomáhá zachování věcných hodnot.

Systém je tvořen těmito základními komponenty:

Řídicí ústředna: je základní prvek systému. Do ústředny jsou připojena všechna ostatní zařízení. Ústředna umožnuje i funkci provozního větrání pro běžné větrání prostoru únikové cesty. Ústředna může být spouštěna pomocí EPS, popřípadě může naopak EPS dávat signál k vyhlášení požáru. Obsahuje záložní akumulátor, který je schopen v případě výpadku elektrické energie dodávat proud po dobu 72 hod.

Požární tlačítko (spouštěč): slouží k manuálnímu vyhlášení požáru. Slouží také jako kontrolní a řídící panel pro ovládání ústředny. Při jeho stlačení se automaticky otevřou okna (popř.dveře) sloužící k odvětrání chráněné únikové cesty. Požární tlačítko obsahuje také funkci “reset“, která slouží ke zrušení požáru.

Detektor kouře: slouží k automatckému vyhlášení požáru a při detekci kouře v prostoru spouští systém.

Elektrické otvírače oken (dveří):jsou na montovány většinou na okně, dveřích nebo světlíku a při vyhlášení požáru zajistí otevření tak, aby vznikla požadovaná plocha pro odvětrání daná vyhláškou. Typ pohonu závisí na velikosti a typu okna (světlíku) a proto je jeho použití vhodné konzultovat s našimi pracovníky.

Větrací tlačítko: Běžné tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT sloužící k odvětrání únikové cesty např. při vysoké teplotě v prostoru. Vyhlášení požáru má vždy vyšší prioritu než běžné větrání.

Specializujeme se také na rekonstukci požárního odvětrání v panelových domech.

Pro projektanty:
Typy chráněných únikových cest dle ČSN 730802
…..

9.4.1 Chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně
zdržovat (závisí na způsobu větráni a oddělení od ostatních požárních úseků), třídí na:
a) chráněnou únikovou cestu typu A, viz 9.4.2;
b) chráněnou únikovou cestu typu B, viz 9.4.4 a 9.4.5;
c) chráněnou únikovou cestu typu C, viz 9.4.6.

9.4.2 Chráněnou únikovou cestou typu A je úniková cesta, která je od ostatních požárních úseků komunikačně
oddělena požárními uzávěry otvorů a je odvětrána podle některého z těchto způsobů:

a) přirozeným větráním

1) oteviratelnými otvory (okny, dveřmi apod.) o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží….

2) větracím otvorem o ploše alespoň 2 m2, umístěným v nejvyšším místě únikové cesty (schodiště), a stejně
velkým otvorem pro přívod vzduchu z venkovního prostoru, umístěným ve vstupním podlaží nebo níže;
otevírací mechanismy horního otvoru i otvoru pro přívod vzduchu musí být vybaveny dálkovým ovládáním
z několika míst v prostoru chráněné únikové cesty, vždy však z úrovně vstupního podlaží; pokud součástí
chráněné únikové cesty jsou kromě schodišťového prostoru také chodby apod., musi být odvětráni posouzeno
podle 9.4.3 (např. do dlouhých chodeb – zpravidla přes 20 m, musi být zajištěn nucený přítok vzduchu
z vnějšího prostoru),

3) větracími průduchy, umístěnými v každém ….

Je-li chráněná úniková cesta typu A v objektech vyšších než 22,5 m (jako druhá a další úniková cesta) větrána přirozeně, musí se použít kombinace podle bodů a1) a a2). Větrání chráněné únikové cesty ve více než jednom podzemním podlaží se musí vždy provést podle bodu b).

Platné normy:
ČSN 332130 – Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody
ČSN EN 50265-1, ČSN EN 50265-2-1 atd. – Normy vztahující se k vodičům a kabelům sloužícím k protipožárnímu zabezpečení
ČSN 730875 – Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace – všeobecné podmínky a komponenty požární signalizace
ČSN 730802 a její novelizace – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
ČSN 730804 a její novelizace – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty
ČSN 332000 – 3 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – část 3: Stanovení základních charakteristik

O nás

Naše společnost Elektrovent s.r.o. byla založena v roce 2009 a působí na území celé České republiky zejména v oblasti systémů požárního odvětrání chráněných únikových cest v budovách a systémů denního větrání.

Systémy požárního odvětrání CHÚC vč. dodávky instalujeme především do bytových domů, prodejen a obchodních center, kancelářských budov, různých hal apod.

Nabízíme i kompletní renovace stávajících nefunkčních a nevyhovujících požárních odvětrání vč. zajištění dodávky oken, světlíků, elektrických zámků a záložních zdrojů v bytových domech pro bytová družstva a SVJ. Následně provádíme jejich povinné pravidelné i mimořádné kontroly provozuschopnosti dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Zajišťujeme dodávky i montáže elektropohonů k otevírání oken a světlíků a pro dokonalou funkci otevíracích zařízení i vhodné doplňující komponenty, které mohou tato ovládání zjednodušit nebo zabránit poškození.

Vždy se snažíme vycházet maximálně vstříc požadavkům zákazníků a dodávat všem pouze služby a výrobky té nejvyšší možné kvality.